นักข่าวมือถือ เรื่อง “วารสารศาสตร์ มือถือ: Mobile Journalism”

23 มกราคม 62 / อ่าน : 1,663


การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมนักข่าวมือถือมืออาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ 4.0 เรื่อง “วารสารศาสตร์ มือถือ: Mobile Journalism” ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในงานนี้มี คุณภูวสิษฏ์ สุขใส รองเลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวต้อนรับ และมีคุณวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเปิดการอบรม จากนั้นมีการบรรยายพิเศษ “ความท้าทายในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตภาคใต้” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งยังมีการเสวนา เรื่อง “ทำสื่อสร้างสรรค์อย่างไรให้ตอบโจทย์ประเด็นสุขภาวะ” ผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้ 1.คุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาและกรรมการมูลนิธิชุมสงขลา 2.คุณอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการ สถาบันกศน.ภาคใต้ ดำเนินรายการโดย อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์ ต่อด้วยหัวใจของงาน คือ การเรียนรู้การทำ Mobile Journalism, รู้เท่าทันสื่อ และการถ่ายทำตั...

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com