โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้ “ฉลาดรู้สุขภาวะ” ปี 2561

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 4 มกราคม 62 / อ่าน : 236


•โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้  “ฉลาดรู้สุขภาวะ” ปี 2561 ภายได้การสนับสนุนโดยแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา (แผน 10 ) สสส. ได้กำหนดจัดเวทีถอดบทเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและค้นหาชุดความรู้ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ได้เรียนเชิญผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร่งเสรอมสุขภาพเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเวทีและมอบเกียรติบัตร ในวันที่ 10-11 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ และ ศูนย์การค้า ไดอาน่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
•วัตถุประสงค์กิจกรรม  : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนและเป็นการร่วมค้นหาชุดประสบการณ์ความรู้ ที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะที่สร้างสรรค์ ผ่านการสะท้อนมุมมอง ความคิด กระบวนการจากการเปลี่ยนแปลงภายในของตนเองสู่นโยบายสู่สาธารณะในพื้นที่ภาคใต้  KIDDEE IDOL ของคนรุ่นใหม่จาก 8จังหวัดในพื้นที่ปฏิบัติการ 9 จังหวัดของภาคใต้  ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดพัทลุง ตัวแทนแกนนำ จำนวน 50คน ที่ผ่านการเสริมสร้างประสบการณ์นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้
•รูปแบบของกิจกรรม: วันที่10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวทีถอดบทเรียนเพื่อค้นหาชุดประสบการณ์ความรู้ ของการดำเนินโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ และ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์การค้า ไดอาน่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำเสนอผลงานเด่นสู่การพัฒนาและต่อยอดโครงการ และเวทีเสวนาการสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “เด็กใต้ฉลาดใช้สื่อให้เป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ”
•ภาคีร่วมจัด สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ThaiPBS โดยการเปิดพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอต่อกลุ่มประเด็นสื่อสาธารณะ และ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
•กิจกรรมเน้นสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” (Creative Communication for Health)ภาคใต้โดยเน้นไปที่เยาวชนที่มีทักษะการเป็นผู้ใช้และสร้างสรรค์สื่อที่มีความฉลาดรู้ด้านสุขภาพต่อตนเองและสามารถสื่อสารกับสังคมได้และเกิดการสร่างสรรค์สื่อดีที่สร้างสรรค์สู่แรงบันดาลใจสำนึกสาธารณะ

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com