โครงการ "ครู D7days สำนึก รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 4 มกราคม 62 / อ่าน : 629


 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสร้างสรรค์ (Active Citizen) โครงการ "ครู D7days สำนึก รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย” เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2561 ณ วรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่ผ่านมา  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 34 คน จาก 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร  เพื่อเพิ่มทักษะการพัฒนาสู่การเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภายใต้โจทย์ การสร้างความสำนึกรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาสู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาวะต่อไป โดยการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา และผลิตผลงานภายใต้แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดย นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นประธานเปิดการประชุม

นอกจากนี้ยังได้ ศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ นักประวัติศาสตร์ และที่ปรึกษาการเขียนบทประพันธ์ สุริโยไทย พันท้านนรสิงฆ์ ร่วมให้ความรู้เชิงลึกในหัวข้อ บทบาทของสถาบันพระสหากษัตริย์และการดำรงอยู่ของสยาม  และ คุณชนัญญา เตชจักรเสมา  เจ้าของแชนแนล Point of View มาร่วมเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ การเป็น Youtube จากช่อง Point of View

นอกจากนี้ยังมีกระบวนการสร้างการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสร้างสรรค์  และคัดเลือกผู้ที่รับทุนสนับสนุนการต่อยอด จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย

1. เรือเอกศุภชัย อินสว่าง (โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
2. นายปัณณทัต มาตย์นอก (โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โน่นคำมี จังหวัดขอนแก่น)
3. นายเกียรติศักดิ์ วงษ์เลี้ยง (โรงเรียนบ้านยางเมือง จังหวัดสุโขทัย)
4. นายสุรพล ยะคำป้อ (โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่)
5. นางศศิวรา สุขศิริพัฒนพงษ์ (โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง จังหวัดนครราชสีมา)
6. ว่าที่ร้อยตรี สันติภพ โยธารัตน์ (โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน จังหวัดชลบุรี)
7. นายอุดม วงมา (โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ)
8. นายสถานันท์ เนาวรัตน์ (โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่)
9. เรืออากาศโทหญิง ณุวรา เฮงเทียนศรี (โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ)
10. นายอะหมัด หลีขาหรี (โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จังหวัดสงขลา)


ความสำคัญในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์นั้น
คือการทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนใจ 
ยึดโยงเรื่องนั้นให้เกี่ยวข้อง หรือใกล้ชิดกับตัวผู้เรียน 
และทำให้ผู้เรียนมีความคุ้นชินกับเรื่องนั้นๆ ได้
ก็จะสามารถทำให้เรื่องประวัติศาสตร์ เป็นเรื่อง่าย 
น่าสนใจ แลเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น .....

ตอนหนึ่งในการบรรยาย เรื่อง บทบาทของสถาบันพระสหากษัตริย์และการดำรงอยู่ของสยาม

โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ นักประวัติศาสตร์

 


 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com