รายงานความก้าวหน้าภายใต้โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน #3”

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 4 มกราคม 62 / อ่าน : 235


เมื่อ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 โรงแรม TK. Palace แจ้งวัฒนะ  จัดกิจกรรมการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์โภชนาการสมวัยในสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา ภายใต้ โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” โดยมีโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการเข้าร่วมจำนวน 24 โรงเรียน โดยมีการกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จากนั้นมีการสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการในที่ผ่านมาจากทีมพี่เลี้ยงพัฒนาโครงการ และทีมพี่เลี้ยงสื่อ โดย อาจารย์จุรี สุวรรณศิลป์ พี่เลี้ยงทีมพัฒนาโครงการ และคุณชูเกียรติ ครูทรงธรรม พี่เลี้ยงทีมพัฒนาสื่อ และการชี้แจงวัตถุประสงค์และรูปแบบของกิจกรรม โดย อาจารย์ดร.กันยิกา ชอว์ และคณะ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตามด้วยกระบวนการถอดบทเรียนของคณะทำงานและโรงเรียน

โดยมีกระบวนการแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้

-กลุ่มโรงเรียนตามภูมิภาค จำนวน 5 กลุ่ม
-กลุ่มเยาวชน จำนวน 1 กลุ่ม
-กลุ่มพี่เลี้ยงสื่อ และพี่เลี้ยงพัฒนาโครงการ จำนวน 1 กลุ่ม

การสรุปผลการถอดบทเรียนอยู่ระหว่างกระบวนการประมวลผลจากนักวิชาการปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com