8-10 ธันวาคม 2561 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Learn &Share วิถีกลองและศิลปวัฒนธรรมล้านนาจังหวัดน่าน

10 ธันวาคม 61 / อ่าน : 575

กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Learn &Share วิถีกลองและศิลปวัฒนธรรมล้านนาจังหวัดน่าน” วันที่ 8-10  ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยชุมชน จังหวัดน่าน (เยื้องโรงเรียนศรีสวัสดิ์ วิทยาคาร) วันแรกของกิจกรรมมีการแสดงต้อนรับของศิลปวัฒนธรรมน่าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา เป็นการสาธิตการแสดง 4 ชุด อาทิ 1.นันทเภรีศรีนครน่าน 2.นันทเภรีศรีนครล้านนา 3.นันทเภรีวิถีกลองชาติพันธ์ และ 4.กลองชาติพันธ์ไต และในเช้าวันถัดมามีการกล่าวต้อนรับเครือข่ายโดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จากนั้นมีการกล่าวถึงพันธกิจและแนวทางการขับเคลื่อนงานของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  โดยอาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ และมีการชี้แจงตัวชี้วัดเมือง 3 ดี วิถีสุขและนักสื่อสารสร้างสรรค์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ต่อด้วยการเรียนรู้การทำ Mobile Journalism  การถ่ายทำ ตัดต่อด้วย Smart Phone และการเท่าทันสื่อ โดยคุณกุลพัฒน์ จันทร์ไกรลาศ และ อ.จำรัส จันทนาวิวัฒน์ เสร็จแล้วมีการแบ่งกลุ่มสนใจเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานความรู้ 5 ฐาน อาทิ 1.ฐานวิถีกลองนครน่าน/จ้อย ซอ เมืองน่าน 2.ฐานวิถีกลองล้านนา/ฝึกปฏิบัติการตีกลองสะบัดชัย/กลองปู่จาล้านนา 3.ฐานวิถีกลองชาติพันธ์/การตีกลองไทลื้อ/การตีกลองปะโอ 4.ฐานวิถีกลองไทใหญ่ / การรำนก โต และ 5.เรียนรู้เท่าทันสื่อและการใช้ประโยชน์จากสื่อและการสาธิตเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อจากมือถือ (ต่อ)

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com