เวทีถอดบทเรียนของนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากประเด็นในพื้นที่สู่สังคมโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้ ประจําปี 2561

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 12 ตุลาคม 61 / อ่าน : 425


เวทีถอดบทเรียนของนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากประเด็นในพื้นที่สู่สังคมโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้ ประจําปี 2561 

ภายใต้การสนับสนุนโดย..สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมเสริมสุขภาพ สสส.
วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่และ ศูนย์การค้า ไดอาน่า หาดใหญ่จังหวัดสงขลา


...............

วัตถุประสงค์กิจกรรม : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนและเป็นการร่วมค้นหาชุดประสบการณ์ความรู้ ที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะที่สร้างสรรค์ ผ่านการสะท้อนมุมมอง ความคิด กระบวนการจากการเปลี่ยนแปลงภายในของตนเองสูHนโยบายสูHสาธารณะในพื้นที่ภาคใต้ KIDDEE IDOL ของคนร่นใหม่จาก จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี จํานวน 50 คน ที่ผ่านการเสริมสร้างประสบการณ์นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้รูปแบบของกิจกรรม : วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวทีถอดบทเรียนเพื่อค้นหาชุดประสบการ์ความรู้ ของการดําเนินโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ และวันที่11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์การค้า ไดอาน่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนําเสนอผลงานเด่นสู่การพัฒนาและต่อยอดโครงการ และเวทีเสวนาการสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “เด็กใต้ฉลาดใช้สื่อให้เป็นเครื่องมือเพื่อนําไปสู้วิถีชีวิตสุขภาวะ”ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com