เปิดแล้วศูนย์เรียนรู้ฮูปแต้มและภูมิปัญญาดงบัง เปิดประสบการณ์ ย้อนอดีตเรื่องเล่าพุทธศาสนาและวิถีชีวิตอีสาน ผ่านโบราณสถาน "ฮูปแต้ม" เก่าแก่กว่า 200 ปี

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 19 กันยายน 61 / อ่าน : 344


เปิดแล้ว"ฮูปแต้มฯ"โบราณสถานอายุกว่า 200 ปี 


17 ก.ย. 2561 13:55 น.  คมข่าวทั่วไทย (คมชัดลึก)มหาสารคาม-เปิดศูนย์เรียนรู้ฮูปแต้มและภูมิปัญญาดงบัง เปิดประสบการณ์ย้อนอดีตเรื่องเล่าพุทธศาสนาและวิถีชีวิตอีสาน ผ่านโบราณสถาน "ฮูปแต้ม" เก่าแก่กว่า 200 ปี ส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

 


 
วันที่  17กันยายน 2561  เวลา 13.00 น . ที่ศูนย์เรียนรู้ฮูปแต้มและภูมิมิปัญญาดงบัง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง  สสส . ผู้นำชุมชนภาคีเครื่อข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันทำพิธีเปิดศูนย์  เปิดศูนย์เรียนรู้ฮูปแต้มและภูมิปัญญาดงบัง เปิดประสบการณ์ย้อนอดีตเรื่องเล่าพุทธศาสนาและวิถีชีวิตอีสาน ผ่านโบราณสถาน “ฮูปแต้ม” เก่าแก่กว่า 200 ปี ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์แห่งใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยมีนายกำธร  วิเชฏฐพงศ์ นายอำเภอ เป็นประธาเปิดงานศูนย์เรียนรู้

 


นางสมหวัง  ปฏิเวชวัฒนางกูร  ประธานศูนย์การเรียนรู้ฮูปแต้มและภูมิมิปัญญาดงบัง  เปิดเผยว่า ตำบลดงบังเป็นชุมชนที่มีประวัติศาตร์ยาวนานมากว่า 200 ปี เป็นที่ตั้งของจิตรกรรมฝาฝนังที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชน สะท้อนวิถีชีวิตชาวอีสานอันทรงคุณค่า คือจิตรกรรม ฮู้ปแต้ม ที่สิมวัดป่าเรไรย์ บ้านหนองพอก และวัดโพธารามบ้านดงบัง ในเนื้อหาของฮูปแต้มประกอบด้วยภาพพุทธประวัติ ภาพพระเวสสันดรชาดก ภาพพระมาลัย(นรก สวรค์) ภาพนิทานพื้นบ้าน พระลักพระราม สินไซ(สังข์ศิลป์ชัย) ซึ่งชาวตำบลดงบังได้ร่วมกับ สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ(สสส) วิทยาลัยการเมืองการปกครอ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วยงานราชการรในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ องค์การบริหาราวนตำบลดงบัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โรงเรียนชุมชนดงบัง ผู้นำชุมชนบ้านดงบังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง    ผู้นำชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาตำบลดงบัง   เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


นายกำธร วิเชฎฐพงศ์ นายอำเภอนาดูน  กล่าวว่า  การจัดตั้งศูนย์ศิลปะการเรียนรู้   ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของบ้านดงบ้านมากว่า 200ปีที่ผ่านมามีบุคคลหลายคน สนใจ ถามถึงที่ไปที่มา ของภาพวาดบนฝาผนังวัด นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรจึงได้มีการบูรรษากรในการถอดความหมายของแต่ละรูปออกมา ยังไม่มีการค้นคว้าตามหลักวิชาการที่แท้จริง ดังนั้นทุกภาคส่วนภาคีเครื่อข่าย จึงได้มาร่วมกันร่วมกันถอดรหัสสิมบ้านดงบังออกมาเพื่อให้ประชาสัมพันธ์ออกให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ และจะได้ทราบถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรม และพุทธระประวัติของพระพุทธเจ้า และความเชื่อในเรื่องของบุญ บาป  และความเป็นมา และในขณะเดียวนั้นทางรัฐบาลมีนโยบายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก  การทำให้พื้นที่แต่ละชุมชนซึ่งมีของดีต่างออกมาจำหน่าย เช่น ผ้าไหมโดยใช้ลายฮูปแต้มบนฝาผนังทอลงผืนผ้า  กระเป๋าผ้าฝ้าย

 

 


โดย มีตราสัญลักษณ์ คำว่า   “  ฮักแพงฮูปแต้มดงบัง”   ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  อาหาร  พืชผักสวนครัว ซึ่งนำมาก่อให้เกิดรายได้  ซึ่งเรียกว่าการท่องเที่ยววิถีชุมชน ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปและให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ฮูปแต้ม  นอกจากนั้นบรรพบุรุษได้เขียนฮูแต้ม”(จิตรกรรมฝาผนัง)เล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ความเชื่อและวิถีชีวิตชาวบ้าน บนผนังของ “สิม” (พระอุโบสถ) ที่เก่าแก่ อายุกว่า 200 ปี ณ วัดโพธาราม ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม และยังได้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน    และได้มีการพัฒนา เป็นศูนย์รวมโดยบูรณาการร่วมกับโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม จากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชุมชน บ้าน วัด และส่วนราชการ โดยเลือกวัดเป็นศูนย์รวมขัดเกลาจิตใจปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com