เท่าทันสื่อ พลเมืองเด็กตื่นรู้ ด้วยชุมชน3ดีวิถีสุข (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) ความสุขที่ทุกคนช่วยกันออกแบบ

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 18 กรกฎาคม 61 / อ่าน : 945
จากที่แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้สนับสนุนโครงการชุมชน 3ดีวิถีสุข สร้างพลเมืองนักสื่อสารเด็กเรียนรู้วิถีชุมชน ของศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม ดังนั้นเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กศน.จังหวัดกระบี่  ได้จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมการรู้เท่าทันสื่อแก่เด็กเยาวชน จังหวัดกระบี่             โดยในกิจกรรมภายใต้โครงการฯ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทักษะฉลาดรู้และเท่าทันสื่อ กิจกรรมฐานการเรียนรู้สื่อดี ภูมิคุ้มกันดี ให้เกิดการฉลาดรู้ใช้สื่ออย่างเท่าทันและสร้างสรรค์ผ่านศิลปวัฒนธรรมชุมชน และนำชมนิทรรศการซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ ประวัติศาสตร์การผลิตไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ฯลฯ ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1-2 จากสถานศึกษา จำนวน 29 แห่ง ในอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และครูผู้ดูแล รวม 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงไฟฟ้ากระบี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี

 -- โครงการพื้นที่ดีและพื้นที่ต้นแบบด้านสื่อศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ภายใต้ แนวคิดของ “เมืองสามดีวิถีสุข” โดยได้สร้างการมีส่วนร่วมสู่การสร้างความร่วมมือภาคีพื้นที่ โดยเฉพาะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ได้ร่วมหนุนเสริมในโครงการสร้างความเข้มแข็งภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมการรู้เท่าทันสื่อแก่เด็กและเยาวชน จังหวัดกระบี่ ให้เกิดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนสามดีวิถีสุขสานพลังชุมชน ซึ่งแนวคิดชุมชนสามดีวิถีสุขสู่การสร้างเยาวชนให้เกิดการฉลาดใช้สื่อเป็นเครื่องมือนำไปสู่สุขภาวะ พัฒนาสู่การเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ผ่านสื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี สู่การพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะ -- 

บนเวทีเสวนาสถานการณ์สื่อในสังคมปัจจุบันกับความท้าทายในมิติวัฒนธรรม 
โดย นางเกษร กำเนิดเพร็ช วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
นายศราวุธ จงจิตร แกนนำเยาวชนชุมชนสามดีวิถีสุข
ดำเนินการเสวนาโดย นายฮาริส มาศชาย

 ซึ่งฐานเรียนรู้ในกิจกรรมนี้มี ฐานปฏิบัติการสื่อดีภูมิดีสู่พื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่ปลอดภัย ดังนี้
- ฐานสื่อดีเรียนรู้จากภาพถ่ายเล่าเรื่องชุมชน
- ฐานศิลปะชุมชน ว่าวปะติดกระดาษหลากสี
- ฐานเติมแต่งจินตนาการ เด็กบ้านๆเด็กปั้นวัวปั้นควาย
- ฐานภูมิปัญญา วาดภาพระบายสีเรือหัวโทง
- ฐานอาหารขึ้นชื่อ อาหารข้าวยำสมุนไพรส่งเสริมการกินผัก
- ฐานขนมโบราณ เรียนเล่นการทำขนมลา
- ฐานวัฒนธรรมชุมชน “สืบสานวัฒนธรรมรอเง็ง”
- ฐานเรื่องเล่าชุมชน “กว่าจะเป็นโรงไฟฟ้ากระบี่”
โดย นายวิมลไชย มงคล โรงไฟฟ้ากระบี่

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com