การเรียนร้องเพลงกับโครงการประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล ระยะที่2

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 27 มิถุนายน 61 / อ่าน : 374


การเรียนร้องเพลงกับโครงการประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล ระยะที่ 2 

หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ทำกิจกรรมพิเศษ "ฟ้าใสโมเดลกับการรู้เท่าทันสื่อ" ผลตอบรับจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก กิจกรรมที่จัดขึ้นทำให้น้อง ๆ มีความรู้ความเข้าใจในเสพสื่อต่างๆ มากขึ้น สำหรับการเรียนการสอนในวันนี้คุณครูจากทางมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้จัดการเรียนการสอนให้น้องๆ นักเรียนออกมาร้องบันไดเสียงในรูปแบบ Solfège ทีละคน เพื่อคัดแยกประเภทของเสียงและความกว้างของช่วงเสียง แล้วแบ่งกลุ่มเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับแต่ละกลุ่ม 

 นอกจากนี้ยังได้สอนเพิ่มเติมการใช้สัญลักษณ์มือที่ใช้ในการร้องแบบ Solfège ด้วย เพื่อเป็นตัวช่วยให้น้อง ๆ นักเรียนจำระดับเสียงได้ง่ายขึ้นโดยผ่านสัญลักษณ์ และได้เริ่มเรียนบทเพลง Do-Re-Mi" จากละครเพลงเรื่อง The Sound of Music ซึ่งน้อง ๆ สามารถขับร้องออกมาได้อย่างไพเราะ 

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com