กำหนดการเปิดนิทรรศการ ร.ร. วัดสะพาน วันที่ 26 กันยายน 2560

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 9 กันยายน 60 / อ่าน : 750


 

 กำหนดการเปิดนิทรรศการ

“สะพาน”…สู่สุขภำพดี

ภายใต้โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา เพื่อกำรส่งเสริมสุขภาพ

หัวข้อ อย่ำปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้) ปีที่ 2

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560

ณ โรงเรียนวัดสะพาน สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13.00 – 13.30 น.        พิธีกรกล่าวต้อนรับ แนะนาโครงการและกิจกรรม

13.30 - 13.50 น.        เปิดกิจกรรม “สะพาน”…สู่สุขภาพดี

- กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการโดยนางสาวปัทมาพร โสวิชัย ผู้รับผิดชอบโครงการ

- ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโดย นายมนต์ชัย ขาวศรี ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสะพาน

13.50 - 14.20 น.        พิธีมอบรางวัลกิจกรรมต่างๆ

- การประกวดเมนูคู่หูแม่ลูกสุขภาพดี

- การประกวดโลโก้เมนูคู่หู่แม่ลูกสุขภาพดี

- การประกวดการทาสลัดโรล จากเมนูที่ได้รับการคัดเลือก

- การประกวด“เต้นเปลี่ยนชีวิต Body Jam สู่สุขภาพดี”เป็นทีม

14.20 – 14.40 น.        ชมคลิปกิจกรรม สะพาน”…สู่สุขภำพดี

14.40 – 15.30 น.        ชมนิทรรศการกิจกรรม

- กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง สะพาน”…สู่สุขภำพดี

- กิจกรรมเมนูคู่หู่แม่ลูกสุขภาพดี

- กิจกรรม “เต้นเปลี่ยนชีวิต Body Jam สู่สุขภาพดี”

15.30 น.                  กล่าวปิดกิจกรรม พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

 

**หมายเหตุ : กำหนดการปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com