กำหนดการงานเสวนา “เมืองในดิน in น่าน” วันที่ 15-16 กันยายน 2560 จ.น่าน

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 5 กันยายน 60 / อ่าน : 7


กำหนดการงานเสวนา 

โครงการสร้างหนังสือสื่อศิลปะสะท้อนมุมมองแนวคิดของเด็กและเยาวชน 

บนพื้นที่พหุสังคมเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตน 

ผ่านพื้นที่สมมุติ “เมืองในดิน in น่าน”   กรณีศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

วันที่ 15-16 กันยายน 2560    

ณ ศูนย์เรียนรู้ศิลปะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน  

วันที่ 15  กันยายน 2560  

 

  เวลา                 รายละเอียด 

8.30 น.           ลงทะเบียน

9.00 น.           กล่าวเปิดงานเสวนา โดย ครูชุมพล พลสันติกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ

                     ตัวแทนโครงการฯ “ครูยุทธภูมิ สุประการ” กล่าวนำสู่วงเสวนาด้วย          

                     เสียงเพลงจากนักเรียนแต่งเอง  ดินแดน สมมุติ  ดินแดนแห่งฝัน ดินแดนจินาการ

                     เมืองในดิน in nan

9.05 น.          เสวนาช่วงที่1 รับฟังผลสะท้อนจากตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

10.05 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.20 น.         เสวนาช่วงที่ 2  นำเสนอผลงาน สะท้อนแนวคิด ดินแดดสมมุติ เมืองในดิน จาก

                     ตัวแทนนักเรียน

12.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.          สรุปประเด็นสำคัญ พร้อมวางแผนจังหวะก้าวต่อไป ในการจัดนิทรรศการ

วันที่ 16 กันยายน 2560 

8.30 น.          ลงทะเบียน

9.00 น.         กล่าวเปิดงานเสวนา โดย ตัวแทนโครงการฯ “ครูยุทธภูมิ สุประการ”

9.05 น.         เสวนาช่วงที่ 1
                             - บอกเล่าตัวโครงการและกิจกรรม แนวคิด

                             - พูดคุยถึงประเด็นสภาพปัญหาจากผลงานของเด็กและเยาวชน

                             -รับฟังสะท้อนจากครูผู้ร่วมกิจกรรม ครูที่ปรึกษานักเรียน

10.05 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.20 น.                  เสวนาช่วงที่ 2 

                            - พูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวทางในการทำงานร่วมกันในอนาคต

                            - บอกเล่าถึงนิทรรศการ “เมืองในดิน in น่าน” ที่กำลังจะจัดขึ้น

12.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com