ปั่นไป ปลูกไป : แผนที่ความดี ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์และรากเหง้าชุมชน 14 ก.ย.60 @กระบี่

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 21 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 88


กิจกรรมปั่นไป ปลูกไป : แผนที่ความดี ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์และรากเหง้าร่วมกับปราชญ์และศิลปินในชุมชน โครงการ วิถีชุมชนท่ามะพร้าว สร้างสุขด้วยกะลา

กำหนดการ กิจกรรมปั่นไป ปลูกไป : แผนที่ความดี
ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์และรากเหง้าร่วมกับปราชญ์และศิลปินในชุมชน
โครงการ วิถีชุมชนท่ามะพร้าว สร้างสุขด้วยกะลา
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านไร่สุขสันต์” และ ท่าเรือท่ากลาง ป่าชายเลน
ต. คลองพน อ. คลองท่อม จังหวัดกระบี่
…………………………………………..
วัตถุประสงค์ : เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่และพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะชุมชน (Healthy Space) โดยเชื่อมโยงกับ
ประเด็นทางด้านสุขภาวะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนาไปสู่สุขภาวะที่ดี
กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและชาวบ้านในชุมชน และบุคคลที่สนใจ

เวลา กิจกรรม
09.00 - 09.30น. - ลงทะเบียน และรับเสื้อรณรงค์
09.30 – 10.00น. - ชมการแสดงจากเด็กแกนนา รร.บ้านท่ามะพร้าว
- เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านไร่สุขสันต์” และ สวนกะลาสร้างสุข
- ทูตยุวชนเล่าแผ่นที่ปั่นของชุนชน 4จุด ได้แก่
จุดที่1. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านไร่สุขสันต์”
จุดที่2. ชมสถาปัตยกรรมชุมชน มัสยิดบ้านท่ามะพร้าว
จุดที่3. เศรษฐกิจชุมชนเรียนรู้การทาขนมพื้นบ้าน
จุดที่4. ปลูกป่าโกงกาง
จุดที่5. อร่อยปาก อร่อยสมอง ข้าวยาท่ามะพร้าว
- พิธีปล่อยขบวนปั่นไป ปลูกไป โดย..ผู้ใหญ่ใจดี
10.00 - 11.30น. - ขบวนปั่นเรียนรู้ตามจุดสถานที่ในชุมชน ทั้ง 5จุด
- จุดรับน้าของพี่น้องชาวบ้านในชุมชน
11.30 - 12.00น. - รับประทานอาหาร ในจุดที่5 อร่อยปาก อร่อยสมอง ข้าวยาท่ามะพร้าว
12.00น. - ผู้ใหญ่บ้านกล่าวขอบคุณ และถ่ายภาพร่วมกัน และแยกย้ายตามอัธยาศัย

หมายเหตุ.. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com